Euclides in Nederlandse bewerkingen

 1. Euclides, De ses eerste boecken Euclidis (tr. comm. Jan Pietersz Dou),Leiden, J. Bouwensz, 1606 [UvA zie Mannoury p. 181, UBL, Middelburg Zeeuwse Bibl.]
  herdruk, Leiden: J. Jz. Orlers, 1607 [UvA, zie Mannoury p. 181]
  herdruk, (Van nieus oversien ende verbetert) Amsterdam: Willem Jansz. 1616 [UvA zie Mannoury p. 181, UBL]
  herdruk hiervan: De ses eerste boecken Euclidis, van de beginselen ende fondamenten der geometrie. Waer by ghevoecht zijn eenighe nutticheden, uyt de selve boecken ghetrocken; mitsgaders de specien in geometrische figueren, als 't maken, veranderen, t'samen-voeghen, aftrecken, vermenichvuldighen, ende deelen. / overgheset, verclaert, ende uytgheleyt, ... door Jan Pietersz. Dou Van nieus overs., ende verb.: mitsgaders de byghevoechde nutticheden ... breeder verclaert ende verm. / deur den selven autheur Tot Amsterdam : by Will. Jansz. Blaeuw 1626 [UBL; Nijmegen RU; UvA maar niet genoemd in Mannoury]
  Digitale versie (books.google.com, exemplaar in de Bayerische Staatsbibliothek, München)
  herdruk Rotterdam, 1632. [UBU P OCT 323; UvA zie Mannoury p. 181; UBL 720 G 51 (3); Middelburg Zeeuwse Bibliotheek; Delft TUD (ook op microfiche) ].
  Herdruk Utrecht, Jan van Waesberge, 1647 * [UvA zie Mannoury p. 181, UBL]
  Digitale versie (books.google.com, exemplaar in de bibliotheek van de University of Michigan)
  Herdruk Rotterdam 1661 [UBL]
  Herdruk Rotterdam, Abraham van Waesberge, 1681 [UBL; UBU THO WRT 14-221 dl 1 NB: CON]
  Herdruk Amsterdam: Hendrik Boterenbroodt, 1700 [UvA, niet genoemd in Mannoury]
 2. De propositien vande XV. boucken der elementen / Eyclidis, ; overgeset en tsamenghestelt, met corte verclaringen sommiger propositien, door F.V. Schooten..., Leyden: Govert Basson, 1617 [Groningen RUG; UvA maar niet genoemd door Mannoury]. De University van Michigan heeft een exemplaar (wellicht twee? staat twee keer in hun catagolus)
  Herdruk De 15 boecken der elementen, met korte verklaringen eeniger propositionen / Euclides ; uit het Latijn overgeset door Fra. van Schoten : en nu vergroot door J.V.L. met het 16e Boeck van Christ. Clavio, uyt Latijn vertaelt ., Amsterdam: I.van Leest, 1662 [UBL, UvA Mannoury p. 182]
 3. De vijfthien boecken Euclidis / Uyt den Latijnsche spraecke overgeset in Nederduyts, verciert met schoone verclaeringen ende leringen van de outste naturalisten ende constige schrijvers : mitsg. het fondament der surdische, ende binomische getallen door C.V.N (=Cornelis van Nienrode) , Uytrecht, ca. 1630 [UvA zie Mannoury p. 181; UBL; Leeuwarden, TRESOAR]
 4. Zes eerste Boekken, van de Beginselen der Wiskonsten / Euclides ; in Neerduyts vertaelt door I. Wzn. Verrooten, Hamburg 1633 [UBL]
  Herdruk: Hamburg, Hendrik Werner, 1638 [UvA zie Mannoury p. 182, UBL, Nijmegen RU; UBU P QU 694; Maastricht Stadsbibliotheek]
  Digitale versies van enkele pagina's (uit Herzog August-Bibliothek Wolfenbuettel) 1 2 3
  Herdruk: Amsterdam: Joan van Ravesteijn [UBL, UvA]
  NB: de vertaler wordt soms Verroten genoemd.
  Literatuur: M.J. van der Wal, `Verrotens taalbeschouwing: een onbekend voorbeeld van Stevinreceptie'. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 104 (1993), p. 328-347.
 5. Elementen / Euclides ; in een bewerking van Jan Cornelisz 1664-1669 [Den Haag, Koninklijke Bibliotheek Documentenlevering 135 D 40]
 6. Compendium Euclidis curiosi: dat is, Meetkonstigh passer-werck, hoe men met een gegeven opening van een passer en een liniael, de werck-stucken van Euclides, ontbinden kan / te samen gestelt door een Liefhebber der selver konst , Amsterdam: j. van Waesberghe, 1660-1681 [UvA, UBL]
 7. Euclidis beginselen der meetkonst, vervaat in 15 boeken, waar by 't 16 boek Fr. Flussatis Candallae: begrijpende de beginselen, op dewelke de gantsche wiskonst rust, daarom ook te recht genaamt Beginselen der wiskonst / eerst in onse nederduytse taal met alle omsightigheyd, kortheyd en klaarheyd opgesteld door Claas Jansz. Vooght geometra ..., Amsterdam: Johannes van Keulen, 1695 [UvA zie Mannoury p. 182; UBL, Maastricht UB; Delft TUD; UBU FYSST 1C10 A002, UBU P OCT 268 B]
  Digitale versie (books.google.com, exemplaar in de bibliotheek van de University of Michigan) Mooie titelplaat.
  Nog een digitale versie (books.google.com) van de editie van 1695
  Herdruk Amsterdam 1717 [UvA Mannoury p. 182]
 8. De ses eerste boeken der beginselen Euclidis / op een korte en klaere manier gedemonstreert door Henrick Coets, Amsterdam: by Henrick en de weduwe van Dirck Boom, 1702 [UvA, UBL, Leiden Museum Boerhaave]
  Digitale versie. (books.google.com, exemplaar in de bibliotheek van de University of Michigan) Mooie titelplaat.
  Tweede druk, veel verandert en verb., Leyden, Samuel Luchtmans, 1715 [UBU P OCT 268, ODA 732; UvA, Leeuwarden TRESOAR]
  Derde druk; De ses eerste boeken der beginselen van Euclides. / Op een korte en klare manier gedemonstreert door Henrick Coets ; Met eene voorreden, en eenige aanmerkingen verrykt door Wilhelmus la Bordus, Leyden: Samuel Luchtmans, 1740 [UBU P OCT 261A; UBL; Nijmegen RU]
  Digitale versie: (books.google.com, exemplaar in de bibliotheek van de University of Michigan)
  Vierde druk: De ses eerste boeken der beginselen van Euclides / op een korte en klare manier gedemonstreert door Henrick Coets ... ; met een voorreden, eenige aanmerkingen en byvoegselen op de zes eerste boeken van Euclides, verrykt door Wilhelmus la Bordus ... waar by gevoegt is zyne redenvoering over het nut der wiskunde, gedaan den XXIII. October 1734 . Den 4en dr., veel verandert en verb. Te Leyden : By Samuel Luchtmans en zoonen, 1752. [UBU P OCT 268 B; UvA, UBL, veel andere]
  N.B. er is ook een Latijnse versie: Euclidis elementorum sex libri priores, magnam partem novis demonstrationibus adornati, opera et studio Henrici Coetsii. Leiden: D. van Gaesbeek, 1691
  Digitale versie van deze Latijnse editie (books.google.com, ex. in de bibliotheek van de University of Michigan)
  Nog een digitale versie van dezelfde druk (?) (nu is de datum 1692)
  Herdruk van deze Latijnse versie, Amsterdam: Boom, 1705, Digitale versie (books.google.com, ex. in de bibliotheek van de University of Michigan)
 9. De zes eerste, elfde en twaalfde Boeken Euclidis: vertonende de voornaamste Gronden, en Eygenschappen der wytberoemde en voortreffelyke Meet-konst, waar by gevoegd een Toegift, om Vierkanten in Driehoeken, en een Agthoek in een Vierkant te beschrijven : mitsgaders een Aanhang, vervattende de Transformatien, Additien, ... in 't ligt gegeven door Pieter Warius, Amsterdam: Joannes Loots, 1704 [UBL; UBU P OCT 483; Nijmegen RU; Delft TUD]
  Tweede druk, Amsterdam: Joannes Loots, 1717 [UBL, UvA zie Mannoury p. 182; AMsterdam: NIWI; ook UBL 2009 D 11-12; UBU RARIORA DUOD 581]
  Den 3den dr., verb. en van voorgaande drukfouten gezuyvert. T'Amsterdam : by de Weduwe J. Loots en Swigters, 1735. [UBU ODA 733; UvA Mannoury p. 183, UBL, UTilburg; Amsterrdam: VU; Middelburg Zeeuwse Bibliotheek]
  Deze druk opnieuw: Amsterdam: Joannes van Keulen, 1751 [UU U-MUS, UvA Mannoury p. 183]
  Vierde druk: Amsterdam: Johannes van Keulen, 1763 * [UBL, UvA, Amsterdam: NIWI]
  Digitale versie (books.google.com, exemplaar in de bibliotheek van de University of Michigan)
  Herdruk: Amsterdam: Joannes Loots, 1784 [UvA]
 10. Euclidis Beginselen der meetkonst, ... Amsterdam: G, van Keulen, 1717 [UvA]
 11. De Beginzelen der Geometria of Meetkonst, verhandelende die voornaamste Propositien der Elementen van Euclides, algebraisch gedemonstreert, en in een nette ordre en geschiktheid na vervolg gestelt / Lamb. Fockens Deel 1 (niet verder verschenen), Groningen 1737 [UBL, UvA zie Mannoury p. 183]
 12. Grondbeginsels der Meetkunde, of Kort Begrip der ses eerste boeken met het elfde en twaalfde van Euclides, Pibo Steenstra (stierf 1788), (eerste druk 1763) [geen ex. aan mij bekend] Voorplaat.
  Leyden 1770, tweede druk [UvA, Leeuwarden:TRESOAR, Leiden Museum Boerhaave, UBL]
  derde druk: Leyden 1779 [UvA, UBL, Groningen RUG]
  vierde druk Leyden 1788 *, 789 [Leeuwarden TRESOAR]
  vijfde druk, Leyden By Samuel en Johannes Luchtmans, 1797 [meegedeeld door Thomas Telkamp]
  zesde druk: Grondbeginsels der meetkunst, of kort begrip der zes eerste boeken met het elfde en twaalfde van Euclides ... : tot dienst van eerstbeginnenden / opgesteld door P. Steenstra, Leiden: Luchtmans, 1803 [UBU ODJ 2-76, UvA, Leiden: Museum Boerhaave, vele anderen] *
  zevende druk
  achtste druk: Leiden, Luchtmans, 1820 (gezien bij De Slegte)
  negende druk:
  tiende druk: Leiden, Luchtmans 1835 [Dit is de laatste Euclidesbewerking in het Nederlands]
 13. Handschrift: Grond der geometria of de ses eerste boeken met 't elfde en twalfde / [Euclides ; in wat andere ordere gedemonstreerd door Tijs Feddes Risselaarda] [Leeuwarden TRESOAR]
 14. Grondbeginselen der meetkunde, vervattende de zes eerste, het elfde en twaalfde boek van Euclides / alles op een korte ... wyze voorgesteld ... door S. J. de Puyt, Leyden: Murray en Pluygers, 1784 [UBL, UvA Mannoury p. 183; Middelburg Zeeuwse Bibliotheek]

Diversen, die te maken hebben met Euclides

Terug naar het beginscherm van de literatuurlijst Nederlandstalige 16e en 17e-eeuwse wiskunde.


Jan Hogendijk <J.P.Hogendijk_at_uu.nl>
2010