Digitale versies

van boeken en artikelen die te maken hebben met de geschiedenis van de wiskunde in Nederland (Digital versions of books and articles related to the history of mathematics in the Netherlands)

Jacob de Gelder, Verhandeling over het Verband tussen de Natuurlijke en Zedelijke Wetenschappen (1826, over wiskunde en wiskundeonderwijs).
Sinterklaasgedicht uit 1694, in de voorrede van de Nederlandse vertaling van de Elementen van Euclides door C.J. Voogt (1695)
Rede van D. Korteweg (1894) over het bloeitijdperk der wiskundige wetenschappen in Nederland
Leesstukjes over geschiedenis van het getal (Dutch).
Sonnetten van Adwaita (1863-1919) over mystieke schoonheid in de infinitesimaalrekening (Dutch)
Edited text of the first part of Book V of Ludolph van Ceulen, Arithmetische en Geometrische Fondamenten (1615) (Dutch, without figures). The figures can be found in the digital version on books.google.com
Text of Ludolph van Ceulen, Solutie ende Werckinghe op twee geometrische vraghen by Willem Goudaen inde jaren 1580 ende 83 binnen Haerlem aenden kerckdeure ghestelt, mitsgaders propositie van twee andere geometrische vraghen (Amsterdam 1584)

The Bibliotheca Mathematica of David Bierens de Haan (1822-1895). This collection is currently being catalogued by Dr. Harm Jan Smid.

Terug naar beginscherm


Jan Hogendijk <J.P.Hogendijk_at_uu.nl>
2010