• Adriaan Metius (1571-1635)
  Hieronder alleen zijn boeken (niet alleen wiskunde maar ook andere onderwerpen) in het Nederlands. Hij schreef ook veel in het Latijn.

  Institutiones Astronomicae et Geographicae. Fondamentale ende grondelijcke onderwysinghe van de Sterrekonst ende beschryvinghe der Aerden / door het ghebruyck van de Hemelsche en Aerdsche Globen. Item hoemen op alderleye vlacke superficien, de principale Circulen des Hemels beschryven, ende verscheyden Sonnewysers bereyden sal. Midtsgaders een korte ende klare onderrechtinghe van de noodelijkcke konst der Zeevaert: Inhoudende nieuwe ghepractiseerde instrumenten / konstighe practijcken ende regulen daer toe dienede.
  Franeker 1614, digitale versie   nog een digitale versie   nog een digitale versie
  Amsterdam 1621. digitale versie

  Nieuwe Geographische Onderwysinghe, Franeker 1614, digitale versie

  Fortificatie ofte Stercten-Bouwinghe, Franeker 1626, digitale versie

  Maet-constigh liniael, ofte proportionalen ry ende platten passer: als mede de sterckten-bouwinghe ofte fortificatie / onlanghs uyt het Latyn in onsen Nederlandtschen sprake overgheset door Petrum Baardt ... ; By den autheur vele vermeerdert, ..., Franeker 1626,
  digitale versie   nog een digitale versie.

  Fundamentale onderwysinghe, aengaende de fabrica en het veelvoudigh gebruyck van het Astrolabium, soo catholicum als particulier, Franeker, Balck, 1627, (inclusief: Het tweede tractaet van de proprieteyten, eyghenschappen, solutie en ontsluytinghe der sphaerische triangulen, ...) digitale versie
  Voor Hendrick Louwerens, boeckvercooper tot Amsterdam, [gedrukt] tot Franeker, Balck, 1627, met andere titelplaat en deels andere inhoud: digitale versie   nog een digitale versie

  Astronomische ende geographische onderwysinghe in dewelcke door 't gebruyck des Aertschen Globi, ofte gebulte Caerten, midtsgaders t'Astrolabium-Catholicum ende platte Pas-Caerden de const der Zeevaert verlicht ... Amsterdam 1632, digitale versie   nog een digitale versie

  Eeuwighe Handt-Calendier, tweede druk, Rotterdam 1628, digitale versie [compleet]   digitale versie [begin, d.w.z. de eerste paar bladzijden van het boekje, ontbreekt]

  Manuale arithmeticae et geometriae practicae: in het welcke beneffens de stockrekeninge ofte Rhabdologia I. Nepperi, kortelyck ende duydelyck 't gene den Land-meters ende ingeniuers, nopende het land-meten ende sterckten-bouwen nootwendich is, geleert wordt ende exemplaerlyck aengewesen,
  Amsterdam 1633 digitale versie  nog een digitale versie   nog een digitale versie
  ... Op een nieu verrijckt met een nieuwe inventie om alle ronde vaten hare wannigheden af te pegelen, Amsterdam 1634 digitale versie   nog een digitale versie   nog een digitale versie
  De tweede editie gecorrigeert, Franeker 1646. digitale versie
  Zie hierover D. Bierens de Haan, Iets over de quadratuur van Simon van der Eycke en hare gevolgen, Nieuw Archief voor Wiskunde 1 (1875), pp 206-208. download het hele artikel.

 • Terug naar het beginscherm van de literatuurlijst Nederlandstalige 16e en 17e-eeuwse wiskunde.


  Jan Hogendijk <J.P.Hogendijk_at_uu.nl>
  2022